شیرین کوردستان، دختر ایران

آی دختر کورد! نشسته بودی و در سلول به همراه یارانت ساری گلین می خواندی! اما دو سال است که آزادانه می خوانی. بخوان که صدایت ای شیرین کوردستان و ای دختر ایران، تا همیشه تاریخ بر تارک زمان و زمانه نقش خواهد بست.

شیرین عزیز! صدایت همیشه در گوشم است. مخلوطی از کوردی و فارسی و سلام کردن هایت. زمانی که در کنار هم بندی عزیزت پای تلفن بودی و بعدی سلام و صحبت و حال و احوالی ساده و من چقدر شادان بودم که صدایت را می شنیدم.

میدانی! حس می کنم که پس از شهادتت هم به تو ظلم می شود. این روزها دومین سالگرد رفتنتان است. همه از مردان می گویند و انگار فراموش کرده اند که در سحرگاه 19 اردیبهشت 1389 و در کنار آن مردان مرد، دختری نیز به دار شد. دختری از دیار کوردستان، از دیار انسانیت و عشق سر به دار شد تا سنت شهادت تنها مردانه نباشد که زنان نیز مفتخر به آن باشند. شیرین کوردستان، دختر ایران سر به دار شد. Continue reading “شیرین کوردستان، دختر ایران”

Advertisements