آمده ام

آمده ام که سر نهم …

سالهای گذشته

از دوران گذار به نوای نی اول ونوای نی دوم رسیدم. یک نوای نی هم تلفات دادم که از بین رفت

خلاصه این بار در وردپرس به نام خودم آمده ام

تا خدا چه خواهد

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s