مجلس محدود، خبرگان تحریم٬ علی کلائی

نقد و نگاهی بر آنچه توسط اصلاح طلبان و اعتدال گرایان در دو انتخابات مجلس شورا و خبرگان مطرح شده و می شود.

همیشه و هربار با نزدیک شدن فصل انتخابات و روزشمار پایانی آن تا روز انتخابات و اعلام نتایج، بحث های بسیاری در خصوص وضعیت و شرایط آن درمیگیرد. در ایران هر بار و با طرح مسئله رد یا تائید صلاحیت کاندیداهای مرتبط با آن انتخابات از سوی شورای نگهبان هم مسئله نظارت استصوابی طرح می شود و هم هر بار با رد صلاحیت کاندیدهای مستقل یا اصلاح طلب، جریان انتصابی حاکمیت جمهوری اسلامی قدرت نمایی می کند به دنبال آن است که انتخابات و نتیجه آن هرچه بی خطرتر برای مرکزیت ساخت حاکمیت ایران یعنی رهبری آن برگزار شود.
امسال ما با دو انتخابات مواجه هستیم. کمتر از یک هفته به موعد آنها زمان باقی است و نفس های روزشمار انتخاباتی فعالین ستادها از سویی و ناظران از سویی دیگر به شماره افتاده تا پس از رویداد به مشاهده و بررسی نتایج و گاه پیش بینی تاثیر آن نتایج بر سپهر سیاسی ایران پسا آن انتخابات ها پرداخته شود. Continue reading “مجلس محدود، خبرگان تحریم٬ علی کلائی”

Advertisements