برخیز، مردن بی فایده است

12920417_1274578682556933_5939820165946780874_n.jpg

کودکم برخیز
اشکهای تمساح خشکید
کودکم برخیز
ژست ها تمام شد
کودکم برخیز
منافع آمد، عواطف رفت
کودکم برخیز
عشق رفت، حسابها پر شد
کودکم یادت هست!
وقتی آمدی، آغوش مهری منتظرت نبود
نیامده رفتی
یادت هست چه مرثیه ها برایت سرودند؟
یادت هست چه داستانها گفتند؟
چه خودنمایی ها کردند؟
آیلان، کودکم، یادت هست؟
برخیز آیلان
همه را باز میگردانند، هم بازیانت ، مادرانت، پدرانت، همه را
از همان مسیری که تو برایش مردی
آیلان برخیز
برگرد
از همان راهی که آمدی
ایلان برخیز
آغوش باز پس از تو، فشن مد دیروز بود
واقعیت، بازگشت است
آیلان برخیز
اروپای آزاد بر سر مرگ تو شوخی کرد
آیلان برخیز
باید برگردی
از همان راهی که آمدی
همانگونه که آمدی
آغوش باز دیروز
داستان اخراج امروز
آیلان برخیز
این گریه کنان، دروغ گوترینانند
ایلان برخیز

مردن هم در این جهان بی فایده است

منتشر شده در صفحه فیس بوک 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s