مرگ و درد

“هرگز از مرگ نهراسیده ام”
دستانش مهربان است
و
آرامشش ماندگار
اما
از دردهمیشه ترسیده ام
درد، از همه سو درد است
درد آتش می زند
درد به حرکت در می آورد
درد استخوان می ترکاند
“هرگز از مرگ نهراسیده ام”
اما از درد چرا
خاطرات با درد تکرار می شوند
اما با مرگ آرام میگیرند
“I am not afraid of death. I’m afraid of pain”
Love (2015) Movie

“هرگز از مرگ نهراسیده ام”. “از مرگ” از احمد شاملو

 لینک در صفحه فیس بوک 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s