زاهدا 1395

در واکنش به اظهار نظر علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با مسائلی چون سفر به آنتالیا، کلمه برند، آموزش زبان انگلیسی و جلوگیری از بارداری

زاهدا آنتالیا رفتن من به تو چه؟
چمدون بستن و بلیط به دستم به تو چه؟
تو اگر “برند”ا رو دوست نداری؟
من که دوست دارم و می پوشم به تو چه؟!
تو که زبان نمی فهمی چه به من؟
من که انگلیسی می خونم به تو چه؟!
“آتــش دوزخ اگـــر قـصــد ِ تــو و مـــا بـکــند…”*
تو که جلوگیری نمی کنی چه به من؟
من که این کار رو میکنم به تو چه؟!
* تضمین از شعر زاهدا از حسین دودی اصفهانی

همین در صفحه فیس بوک

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s