پشت لپ تاپ

مائیم و حیات
پشت لپ تاپ
حرف و خور و خواب
پشت لپ تاپ
صبح و قی چشم
پشت لپ تاپ
قهوه، لب عشق
پشت لپ تاپ
ظهر است و زمان و وقت خوردن
یک تکه نان
پشت لپ تاپ
ظهر و هیجانکی هراسان
چشم و خلجانکی خرامان
آن لحظه رهایی است بیشک
ما تا دم شب به جا و پیشک
نبض و ضربان تاپ بر تاپ
هر دم همه جا
پشت لپ تاپ
شب شد و دوباره درد معده
نه، وقت غذا به زخم معده
تا چرت و خماری شبانه
فیلم و وب و فیس دلبرانه
بازی و چت و اسمشی داپ
اینها همه هست
پشت لپ تاپ
با حفظ سمت و سنگر تن
بنشسته مدام بر نشیمن
چای یخ مانده در دل کاپ
نوشیدن آن
پشت لپ تاپ
این است حیات مای تنها
ذکر دل و آه
پشت لپ تاپ
گفتیم و هر آنچه گفته کردیم
آن کار نکرده
پشت لپ تاپ

علی کلائی
30 اردیبهشت 1395

صفحه فیس بوک

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s