جزئیاتی از وضعیت سعید شیرزاد، زندانی سیاسی که در اعتصاب غذا است

علی کلائی در گفتگو با صدای آمریکا در سی امین روز اعتصاب این زندانی سیاسی:

جزئیاتی از وضعیت سعید شیرزاد، زندانی سیاسی که در اعتصاب غذا است

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s