جزئیاتی از وضعیت سعید شیرزاد، زندانی سیاسی که در اعتصاب غذا است

علی کلائی در گفتگو با صدای آمریکا در سی امین روز اعتصاب این زندانی سیاسی:

جزئیاتی از وضعیت سعید شیرزاد، زندانی سیاسی که در اعتصاب غذا است

Advertisements